ReportLoq understøtter et bredt sæt af rapporter for at leve op til EN 14181, EN 17255, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for store fyringsanlæg.
Det enkelte anlæg vil som oftest kun have de rapporter tilknyttet, som er nødvendige for at opfylde anlæggets rapporteringskrav. Der kan derfor være differencer mellem de rapporter, som vi viser her og dem som reelt er tilgængelige. Kontakt Olicem hvis du mangler en rapport, som er listet her.

Følgende PDF/Excel-rapporter er som standard understøttet i ReportLoq:

Dag-/måned-/årsrapporter

Dagsrapporter

Månedsrapporter

Årsrapporter

Specialrapporter

Følgende PDF/Excel-rapporter er eksempler på specialrapporter, som er understøttet i ReportLoq+ Cloud

Intervalrapporten

Rapporten kan bruges til at validere aggregerede STA- og LTA-værdier i forhold til deres grænseværdier og fremgår derfor med fratrukket konfidensinterval.

Rapporten indeholder altid ovnsignal, filter, flow og støtteparametre. Herudover inkluderes også alle komponenter med grænseværdier. Værdier fremgår med valideringstekst, som markerer ovnstop, overskridelser, erstatningsværdier og forkastede intervaller.

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Beregning af emissioner år-til-dato

Bemærk:

 • Komponenter, som ikke indgår i intervalrapporten, kan findes i rapporten ”Interval, produktion”

 • Overskredne intervaller fremgår af overskridelsesrapporterne

 • Rapporten er uegnet til afgiftsrapportering pga. fratrukket konfidensinterval og manglende erstatning af STA-værdier på målere med udetid

Interval, optælling

Rapporten opgør antallet af VSTA værdier og viser samtidigt en oversigt over hvilken status de forskellige VSTA værdier har haft. Herunder f.eks. antal intervaller med overskridelser eller driftstop.

Rapporten opgør både værdierne pr. tid og pr. komponent. Det bliver således muligt at se hvilke komponenter der oftest har en bestemt status, samt i hvilke perioder statussen oftest forekommer.

Rapporten indeholder som standard:

 • Komponenter med grænseværdier samt perifere parametre, drift og filter

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Visning af andre komponenter

Intervalrapporten, produktion

Rapporten kan bruges til danne overblik over STA- og LTA-værdier for komponenter uden grænseværdier.

Rapporten indeholder altid ovnsignal for alle andre komponenter end de i ”Intervalrapporten” anførte. Rapporten er modparten til Intervalrapporten og udgør således ”resten” af komponenterne. Værdier fremgår med valideringstekst som markerer forkastede intervaller.

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Beregning af emissioner år-til-dato

Bemærk:

 • Produktionsrapporten ikke er en emissionsrapport, og bruges ofte til at danne overblik over emissioner uden grænseværdier eller produktion af MW.

Grønne værdier

Rapporten kan bruges som input til afgiftsrapportering og indeholder STA og LTA uden fratrækning af konfidensinterval og med erstatning af ugyldige værdier med højeste valide STA-værdi en uge tilbage iht. BEK. nr. 723 af 24/06/2011 §3.

Rapporten indeholder de samme komponenter som ”Intervalrapporten”.

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Beregning af emissioner år-til-dato

Bemærk:

 • Hvis du skal afgiftsrapportere, kan du med for del bruge afgiftsrapporterne, da de tager udgangspunkt i de grønne værdier, og indeholder automatisk omregning til kilogram

 • Rapporten ikke kan vægtes mod grænseværdier, da konfidensinterval ikke er fratrukket

Vægtede grænseværdier

Vægtede grænseværdier anvendes, når grænseværdien er resultatet af en vægtning af mindst to faktorer. I realiteten er det ofte en vægtning af to MW-målere, der indgår som AMS-komponenter.

Rapporten viser de vægtede grænseværdier, som de er beregnede ud fra de loggede data.

Grænseværdien beregnes på baggrund af:
GVRESULTERENDE = (GVmåler1 × MWmåler1 + GVmåler2 × MWmåler2) : (MWmåler1+ MWmåler2)

Den beregnede grænseværdi bruges automatisk til validering, og vil i tilfælde af overskridelser fremgå af overskridelsesrapporterne, hvor den beregnede grænseværdi også fremgår.

Rapporten indeholder alle komponenter med vægtede grænseværdier samt ovnsignal og komponenter, som bruges til vægtning. Ydermere er rapporten valideret, så det er let at se, hvilke intervaller der er overskredne, ikke valide eller irrelevante for miljørapporteringen.

Læs mere om vægtede grænseværdier

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Beregning af emissioner og grænseværdier år-til-dato

Bemærk:

 • Rapporten bruges til grænseværdier og kan sammenlignes med ”Intervalrapporten”. Dens værdier er derfor med fratrukket konfidensinterval.

Masseemissioner

Rapporten kan bruges ved afgiftsbetaling og indeholder udregning af udledte kilogram. Der er understøttelse for opgørelse af masseemissioner af flere koncentrationer i samme rapport.

Rapporten indeholder i tilgift til ovenstående:

 • Ovntimer – da der kun betales afgift under ovndrift

 • Flow – for at kunne udregne kilogram

 • Den grønne værdi – som er håndteret iht. BEK. nr. 723 af 24/06/2011 $3

 • Beregnede kilogram

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Beregning af masseemissioner år-til-dato

Bemærk:

Afskæring af målte værdier

Afskæring er ofte brugt ved høje CO-spidser, som ødelægger gennemsnittet af STA værdien, men kan også anvendes til andre målinger.

Rapporten fungerer som dokumentation for overholdelse af EN17255-1 Annex C ved at angive:

 • Antal valide CO-målinger målt under drift

 • Antal afskårne CO-målinger

 • Procentsats for afskårne målinger for STA/LTA

 • Afskæringsværdi/grænse på daglig rapport

Hermed er det muligt at dokumentere antal afskårne FLD værdier for et givent interval.

Bemærk:

 • Rapporten inkluderer en gennemsnittelig procentsats for hele intervallet, som kan holdes op imod de max 2% tilladte afskæringer på månedsbasis

 • En overskridelse af 2% på månedsbasis bør afstedkomme, at afskæringsgrænsen hæves, og at data genberegnes. Kontakt Olicem for assistance

Overskridelse, B-kolonne

B-kolonnerapporten skal dokumentere, at 97% af intervalværdierne ligger under den angivne grænseværdi for B-kolonnen på årsniveau. Rapporten er ydermere designet til at give indsigt i, hvordan beregningen af årsniveauet er fremkommet for hvert enkelt målte komponent og giver mulighed for at zoome ind på måneder/dage med mange overskridelser.

Rapporten optæller:

 • Antal valide intervaller målt under drift

 • Antallet af disse intervaller som overskrider emissionsgrænseværdien

 • Validiteten af LTA opgjort som procentsats

Dagsrapporten er speciel, da den ikke indeholder beregning af procentsatser og mest tjener formålet at forklare, hvornår overskridelser er sket på en given dato.

Måneds- og årsrapporterne angiver begge procentsatser, som opgør overskridelser på B-kolonnen ”år til dato”. Hentes ”maj” rapporten i august måned, vil ”år til dato” være beregnet fra 1. januar til ultimo maj måned. Beregningen giver overblik over, hvor tæt de enkelte komponenter er på at underskride de 97% tilladte intervaller.

”Estimeret anno” er en beregning, som fremskriver det resterende antal intervaller på årsbasis for at give en indikation på, om det er muligt at overholde de 97%, når året er omme. I beregningen indgår antallet af det resterende års intervaller, hvor det forudsættes, at anlægget er i konstant drift.

ReportLoq+ Cloud
Bemærk at det er muligt at lægge planlagt udetid ind i beregningen ved at benytte menuen ”Planlagt udetid”. Beregningen vil derefter være fratrukket den planlagte udetid, og ”Estimeret anno” vil afspejle den nye situation.

Overskridelse, B-kolonne rullende

Rapporten ligner meget “Overskridelse B-kolonne”, dog uden opgørelse på årsbasis da den rullende rapport i stedet ruller et år tilbage fra rapportens startdato.

 • En dagsrapport fra d. 20/6-2018 ruller derfor fra d. 21/6-2017 til d.  20/6-2018.
 • En månedsrapport fra d. 1/6-2018 ruller derfor fra d. 1/7-2017 til d. 30/6-2018.
 • En årsrapport fra d. 1/1-2018 ruller derfor fra d. 1/1-2018 til d. 31/12-2018.

Rapporten opgør procentsatsen for B-kolonnen i datid og kigger dermed ikke på det resterende år (som i B-kolonnerapporten), men i stedet på det forgangne år.

Overskridelse, A-kolonne

A-kolonnerapporten er en detaljeret opgørelse over mange typer af over- og underskridelser. Rapporten kan hentes på dag/måneds/årsbasis, og har til formål at vise myndighederne hvor mange kritiske overskridelser, anlægget har haft i den givne periode.

Komponenterne medtaget i rapporten er alle dem, som har angivet en A grænseværdi.

Rapporten giver en oversigt over følgende:

 • Optælling af antal overskridelser for en given LTA-periode

 • Antal forkastede dage på årsbasis

 • Antal underskridelser af EBK-temperaturen

 • Antal perioder med 4 timer eller mere i træk med A-kolonneoverskridelser på STA-niveau

 • 60 timers regnskab med optælling af antal timer og summering af år til dato

 • Antal overskredne STA-værdier som har medført indfyringsstop

 • Procentsats for CO-overskridelser år til dato

 • Fremskreven procentsats for CO-overskridelser baseret på antal dage i året (tager ikke højde for planlagt udetid)

Overskridelse, A-kolonne rullende

Rapporten ligner meget rapporten ”Overskridelse A-kolonne”, dog uden opgørelse på årsbasis da den rullende rapport i stedet ruller et år tilbage fra rapportens startdato.

 • En dagsrapport fra d. 20/6-2018 ruller derfor fra d. 21/6-2017 til d.  20/6-2018.
 • En månedsrapport fra d. 1/6-2018 ruller derfor fra d. 1/7-2017 til d. 30/6-2018.
 • En årsrapport fra d. 1/1-2018 ruller derfor fra d. 1/1-2018 til d. 31/12-2018.

Rapporten opgøres i datid og kigger dermed ikke på det resterende år (som i A-kolonnerapporten), men i stedet på det forgangne år. Dette gælder både forkastede dage, beregning af CO-overskridelser og 60 timers regnskab.

Overskridelser med kommentarer

Rapporten er en detaljeret visning af overskridelser og kommentarer grupperet på dato, årsag og handling.

Rapporten indeholder som standard:

 • A-kolonneoverskridelser

 • 4 timers overskridelser (4 timers i træk med overskridelse i A-kolonnen)

 • Dags- og månedsoverskridelser

 • Forkastede dage

 • Intervalstopværdi

 • 10 min overskridelser (EBK)

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Overskridelser af 10 minut værdi (95%) på intervalniveau

 • 95% underskridelse af rullende døgn iht. 10-minut intervalværdi
  I henhold til BEK. 1271 af 21/11/2017 Bilag 2 pkt. 2.5

 • B-kolonneoverskridelser

 • Overskridelse af døgnmiddelværdi (97%)
  I henhold til BEK. 1271 af 21/11/2017 Bilag 2 pkt. 2.4
  Rapporten vil kun inkludere en indikationen på overskridelsen af de enkelte døgn. Den procentvise beregning på det løbende kalenderår fremgår af A-rapporten

 • Kalibreringsinterval: Overskridelse af 1 uge af 5%

 • Kalibreringsinterval: Overskridelse af 1 uge af 40% (Kritisk/Kan medføre QAL2)

 • Kalibreringsinterval: Overskridelse af 5 uger af 5% (Kritisk/Kan medføre QAL2)

Rapporten prioriterer kommentarer og årsager indtastet af en driftsleder højere end operatøren. Dette betyder i praksis, at operatørens indledende kommentarer kan overstyres af en driftsleder, hvis det ønskes.

Bemærk:

 • Det er muligt at undlade komponenter fra rapporten, selvom de har grænseværdier.

 • Hvis ændringer til standardopsætningen ønskes, kontakt da Olicem.

ReportLoq+ Cloud
Kommentarer overføres automatisk fra den lokale ReportLoq-server til www.reportloq.com, hvor de vil indgå i rapporten.

Overskridelsesrapporten

Rapporten viser antal A-overskridelser og tæller forkastede dage op i det valgte kalender år og frem til rapportens ultimo.

Rapporten kan ydermere sættes op til også at inkludere B-overskridelser. I så fald er de viste intervaller de, som er målt under drift og uden fejl, og dermed skal overholde en emissionsgrænseværdi.

Rapporten indeholder som standard:

 • A-kolonneoverskridelser

 • Dags- og månedsoverskridelser

 • Forkastede dage

 • Intervalstopværdi

Rapporten indeholder som standard, hvis det bruges i den pågældende opsætning:

 • 10-min-overskridelser (EBK)

 • Overskridelser af 10-minutværdi (95%) på intervalniveau

 • 95% underskridelse af rullende døgn iht. 10-minut intervalværdi
  I henhold til BEK. 1271 af 21/11/2017 Bilag 2 pkt. 2.5

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • B-kolonneoverskridelser

 • Rullende opgørelse af tid 12 mdr. tilbage (120 timers regnskab over driftstid uden filter)

Komponentkolonner kan ydermere adskilles af et mellemrum, så samhørighed mellem kolonnerne, der tilhører komponenterne, fremstår tydeligere.

Driftstid, Start/Stop (måned + år)

Rapporten opgør driftstatus på tid og antal for den enkelte ovnlinje for:

 • Aktiv: Tid hvor linjen er i drift

 • Opkørsel: Tid hvor linjen er under opkørsel

 • Nedkørsel: Tid hvor linjen er under nedkørsel

 • Miljørapportering stoppet: Tid hvor linjen er ude af drift, og ikke rapporter

Aktiv, Opkørsel og Nedkørsel er opgjort til ”Aktiv Total” for at opgøre linjens faktiske driftstimer.

Rapporten indeholder som standard:

 • Detaljeret hændelsesliste på side 2 med alle perioder med opkørsel, nedkørsel og driftstop inkl. eventuelle kommentarer

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Visning af DeNox temperatur ved opkørsels afslutning og nedkørsels begyndelse

 • Visning af hændelser og alarmer som er relevante at medtage på rapporten

QAL-rapporten

Rapporten viser oprettede QAL2- og QAL3-værdier grupperet på komponent.

QAL2-værdier vises med indtastet hældning og skæring samt kalibreringsområde.

QAL3-værdier vises direkte under QAL2-indtastningen, så det er muligt at se tilhørsforholdet til den oprettede QAL2. QAL3-visningen inkluderer i tilgift til den indtastede nul- og spanværdi samt nul- og spangas, også de beregnede hældninger og skæringer inkl. det summerede resultat.

Rapporten er endagsrapport og henter den gældende QAL2 for hvert komponent den pågældende dato samt de QAL3-oprettelser, der findes herfor på den pågældende dato.

Straksrapportering

I det tilfælde, hvor der skal indrapporteres udvalgte overskridelser til myndighederne indenfor en kort tidsramme, anvendes straksrapporten. Denne ligner til forveksling kommentarrapporterne og kan konfigureres til at indeholde udvalgte overskridelsestyper.

Rapporten indeholder som standard:

 • A-kolonneoverskridelser

 • 4 timers overskridelser (4 timers i træk med overskridelse i A-kolonnen)

 • Dags- og månedsoverskridelser

 • Intervalstopværdi

 • Overskridelse af døgnmiddelværdi (97%)
  I henhold til BEK. 1271 af 21/11/2017 Bilag 2 pkt. 2.4
  Rapporten vil kun inkludere indikationer på overskridelser af de enkelte døgn. Den procentvise beregning på det løbende kalenderår fremgår af A-rapporten

 • Overskridelser af 10-minutværdi (95%) på intervalniveau

Rapporten understøtter, men inkluderer ikke som standard:

 • Forkastede dage

 • 10 min-overskridelser (EBK)

 • 95% underskridelse af rullende døgn iht. 10-minut-intervalværdi
  I henhold til BEK. 1271 af 21/11/2017 Bilag 2 pkt. 2.5

 • B-kolonneoverskridelser

 • Kalibreringsinterval: Overskridelse af 1 uge af 5%

 • Kalibreringsinterval: Overskridelse af 1 uge af 40% (Kritisk/Kan medføre QAL2)

 • Kalibreringsinterval: Overskridelse af 5 uger af 5% (Kritisk/Kan medføre QAL2)

ReportLoq+ Cloud
Straksrapporten kan sættes op som e-mail leverance og sendes kun, hvis der er overskridelser at gøre opmærksom på.

CO, 10 minutters intervaller

Rapporten er velegnet til anlæg, som skal dokumentere om 95% af døgnets 10 min STA intervaller overholder anlæggets grænseværdi for CO.

Rapporten opgør gennemsnitsværdier for hvert 10. minut, samt angiver status for drift og fejl på udstyret. Herved er det lettere at se, hvordan emissionerne er fordelt over døgnet, og en min/max-angivelse i rapportens bund gør det endnu hurtigere at se, om der har været høje emissioner i perioden.

Bemærk:

 • Rapportens 10 minuttersværdier er ikke STA-værdier og aggregeres ikke videre til LTA-værdier. Derfor kan rapporten kun trækkes på dagligt niveau.

Intervalrapporten, grafisk

Den visuelle interval rapport viser emissioner og grænseværdier med grafer på månedsbasis. Målte AMS-komponenter opgøres pr. side.

Rapporten gør det let at overskue, om grænseværdier er overholdt for hele perioden og er en fordel for anlæg med vægtede grænseværdier. Bemærk dog at rapporten kun inkluderer den færdigt-vægtede værdi. For dokumentation af selve vægtningen henvises til rapporten “Vægtede grænseværdier”.

I rapporten

 • Fremhæves overskredne dage

 • Optælles forkastede dage og overskridelser af time og dagsværdier

 • Angives den højeste målte timeværdi

Bemærk:

 • Rapporten inkluderer som standard alle AMS-komponenter med en grænseværdi for time eller dag. Viste AMS-komponenter kan rettes til efter behov
 • Excel-rapporten indeholder en tabel over alle time- og dagsværdier med valideringstekster, som ikke findes i PDF-rapporten. Tabellen indeholder også anvendte konfidensintervaller og grænseværdier

QAL2, gyldigt kalibreringsinterval

Årsrapporten angiver hvor mange STA-værdier, der ligger udenfor det gyldige kalibreringsinterval, angivet i QAL2-indtastningen, så det er muligt at afrapportere, om anlægget ligger indenfor de tilladte overskridelsesgrænser. Rapporten er opgjort på ugebasis iht. EN 14181:2014 (E) 6.5.

Bemærk:

 • Rapporten viser ikke QAL2+AST-dato og kan således ikke alene bruges som dokumentation for overholdelse af 5 ugers overskridelser med 5%.

 • De to kritiske overskridelsestyper: 5 uger af 5% og 1 uge af 40% bliver automatisk detekteret og kan inkluderes i straks- og kommentarrapporter for korrekt afrapportering.

Overskridelse, år til dato

Årsrapporten er en opgørelse af A- og B-kolonnerapporterne på årsbasis.

Specialrapporter

I modsætning til standardrapporterne leveres specialrapporter som kundetilpassede løsninger. Teknologien giver mulighed for selv at sætte præg på rapportens layout og indhold, da den tager udgangspunkt i helt almindelige Microsoft Excel-filer, som lægges ind i rapporteringssystemet. Du designer rapporten i Excel, sender filen til vores support, som lægger den ind i ReportLoq og udpeger felterne, der skal fyldes data i.

Resultatet er din skabelon udfyldt med miljødata. Du kan automatisk få den tilsendt på e-mail. Så bliver det ikke lettere.

NB
Hvis du har krav fra dine miljømyndigheder, som ligger ud over vores standardrapporter, og ikke selv ønsker at designe specialrapporten, vil vi gerne hjælpe. Send os kravene, så ser vi på det.

Specialrapporter er kun tilgængelige i ReportLoq+ Cloud.

Røggasmetoden

Rapporten indeholder alle nødvendige inputparametre for at kunne beregne affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift.

 • Afgiftsberegninger laves i Excel for let og smertefrit audit

 • Aggregerede værdier laves i ReportLoq som er MCERTS-certificeret ifølge EN 14181 og kommende DAHS standard EN 17255 og sættes automatisk ind i rapporten
 • Manuelt indtastede værdier gemmes i ReportLoq og sættes automatisk ind i rapporten

 • Rapporten kan kundetilpasses efter behov

ReportLoq+ Cloud
Rapporten er kun tilgængelig med en ReportLoq+ Cloud-licens