ReportLoq er et miljørapporteringssystem, som på mange måder adskiller sig fra tilsvarende systemer. Vores vision er at lave et brugervenligt system i høj kvalitet, som er let at gå til. ReportLoq er virker uafhængigt af eksisterende kontrolsystemer og kan integreres med alle typer af måleudstyr.

En væsentlig forskel fra andre tilsvarende systemer er, at ReportLoq er et program og ikke er at SCADA system. De grafiske flader i ReportLoq skal derfor ikke sættes op for hvert anlæg, men bliver i stedet automatisk genereret ud fra den opsætningsfil som Olicem leverer til dit anlæg sammen med licensnøglen. Denne fremgangsmåde minimerer fejlkilder og sikrer samme høje kvalitet i softwaren til alle typer anlæg. Det betyder samtidigt, at ReportLoq ikke tager lang tid at sætte op.

Herunder er et udvalg af de funktioner som findes i ReportLoq. Tilsammen udgør de grundfunktionaliteten i brugerfladen for DAHS systemet.

De faktiske funktioner afhænger af den valgte ReportLoq version. Se Funktionsoversigten.
Skærmbillederne stammer fra ReportLoq Soft og ReportLoq+, og vil i mindre grad variere i ReportLoq+ Cloud og ReportLoq Pure+ Cloud. Disse kan i stedet ses via demo adgangen på www.reportloq.com

Funktioner

Datavisualisering i realtid

Ifølge EN 17255-1:2019 skal data indrapporteres til miljømyndighederne som normaliserede værdier. Det betyder både QAL korrektion og normalisering af målte værdier, inden de kan opgøres til gennemsnitsværdier og fratrækkes konfidensinterval. Regelsættet betyder at den målte værdi ofte er meget forskellig fra gennemsnitsværdien. CEMS siden giver derfor et overblik der forklarer hvordan den målte rå-værdi korrigeres trin for trin. Overblikket hjælper operatøren med at holde emissionerne under eventuelle grænseværdier, og giver advarsler hvis anlægget er i risikozonen for at overskride emissionsgrænsen.

Den lokale ReportLoq server har, som vist på skærmbilledet, en liste med alarmer og overskridelser, så operatøren let kan kommentere hændelserne direkte. Kommentarerne kan bruges direkte på overskridelsesrapporterne til miljømyndighederne.

Kombineret overblik

På anlæg med flere forbrændingslinjer kan det være en fordel at samle overblikket fra flere linjer på færre skærme. Det er præcist hvad det kombinerede overblik giver mulighed for. Her vises kun de rå- og kvalitetssikrede værdier. De færre kolonner giver til gengæld mulighed for at samle flere forbrændingslinjer på samme skærmbillede.

Bemærk, at det er muligt at lave flere skærmbilleder med hver deres kombination af forbrændingslinjer.

Alarmlisten i højre side af skærmbilledet kan slås til eller fra, alt efter behov og plads.

QAL (Quality Assurance Levels)

Ifølge standarden for kvalitetssikring af automatisk målende systemer, skal målere der anvendes til miljørapportering kvalitetssikres jævnfør QAL forskrifterne. ReportLoq følger EN 14181:2014 ved at give mulighed for indtastning af QAL2 og QAL3 og AST.

QAL2  – Parallel målingen med kalibreringsfunktion
Efter QAL2 testen er udført af det akkrediterede måleinstitut, skal kalibreringsfunktionen påtrykkes de målte værdier i miljørapporteringssystemet. Værdierne indtastes i ReportLoq med hældning og skæring som anført i rapporten og virker fra dagen efter. Det er også muligt at indtaste kalibreringsfunktionen fra QAL2 i ReportLoq. Herved kontrolleres det automatisk om målingerne ligger indenfor kalibreringsintervallet. Ved mere end 5% eller 40% overskridelse oprettes automatisk overskridelser i systemet.

QAL3 – Løbende kvalitetskontrol
Målere uden automatisk kalibreringsfunktion skal ofte korrigeres manuelt ved brug af kalibreringsgasser. I ReportLoq er det muligt at oprette kalibreringsgassen og kvalitetskontrollen bliver derefter hurtig at udføre. Ved hver kalibrering påtrykkes den oprettede kalibreringsgas, og den målte værdi indskrives i ReportLoq. Herved beregnes det via CUSUM metoden, om måleren ligger indenfor det gyldige måleinterval. Ved mindre over- eller underskridelser anbefaler ReportLoq at justere målerværdien. Justeringer vil herefter virke fra dagen efter. Ved kraftig drift på måleren bliver operatøren bedt om at tilkalde en service tekniker til måleren.

AST – Kontrol af kalibreringsfunktion og måleevne
Den årlige kvalitetskontrol af af målerens er nævnt i EN 14181, hvor det beskrives hvordan kalibreringsfunktionen for QAL2 kontrolleres. En af produkterne af AST er et nyt kalibreringsinterval, som må anvendes af anlægsejeren. Ved oprettelse af AST i ReportLoq, nulstilles kontrollen for 5 uger af 5% overskridelser i ReportLoq.

Trend

I ReportLoq kan du trende dine emissioner i det multi-aksede trend værktøj. Her kan du bl.a.

  • Se rå loggede værdier som afspejler målerens værdier over tid
  • Sammenligne QAL2-, QAL3-, korrigerede- eller kvalitetssikrede FLD værdier med konfidensintervallet trukket fra
  • Let visualisere færdigberegnede STA- eller LTA værdier (time, dag eller måned) med masseemissionsberegninger (kilo).

De mange muligheder giver den ultimative fleksibilitet når du arbejder med dine målinger. Nu er det f.eks. ikke længere svært at se hvad en korrektion af vand, ilt, tryk eller temperatur betyder for dine emissioner. Du kan ganske enkelt vælge at se værdien både før og efter korrektionen. Dermed bliver det nemt at forstå korrektionens indvirkning på beregningerne.

Trendfunktionen indeholder forklarende tekster for de loggede og beregnede værdier, hvilket gør det muligt let at spotte fejl eller kalibreringer i de målte værdier. Hermed undgår du at fejlfortolke en målt værdi eller at skulle sammenligne graferne med alarmlister og lignende.

Alle trendede værdier kan let eksporteres til komma-separerede filer, hvis du vil arbejde videre med den i f.eks. Excel.

Rapporter

Nøglen til et godt rapporteringssystem er let forståelige rapporter. I ReportLoq tilpasses sættet af rapporter til den enkelte situation, så overblikket altid er det bedst mulige. Mange af rapporterne er både tilgængelige som dags-, måneds- og årsrapporter.

De valgte rapporter kan alle hentes både som Excel og PDF filer alt efter hvad rapporten skal bruges til. PDF filen er et godt værktøj ved afrapportering til myndigheder. Excel filen er god, hvis du selv vil arbejde videre med tallene fra rapporten i et andet værktøj.

Bemærk at ReportLoq altid danner rapporter ud fra de beregnede data i den interne database. Dermed risikerer du aldrig at sidde med en rapport som ikke passer med de data der gemt i systemet.

Læs mere om de mange rapportmuligheder

Historiske overskridelser

Alle overskridelser ReportLoq har detekteret kan findes under “Overskridelser”. Funktionen giver dig et hurtigt indblik i hvilke overskridelser der har været i en periode, eller hvor ofte en bestemt overskridelse forekommer. Alle udtræk kan eksporteres til PDF, Excel eller CSV filer.

Datofunktionen med hurtigvælger gør det nemt at se bestemte perioder med ganske få klik. Det er smart og tidsbesparende.

Funktionen indeholder kommentarfunktion til både operatør og driftsleder.

Historiske alarmer og hændelser

Historiske alarmer og hændelser på måleudstyret samt hændelser som f.eks. driftstop, opstart og nedluk er tilgængelige via funktionen “Alarmer og hændelser”. Her kan bestemte alarmer hurtigt søges ud, for at finde frekvensen af alarmerne eller hændelser kan sorteres efter produktions linje.

Funktionen indeholder kommentarfunktion som kan være en hjælp til at identificere årsager til alarmer over tid.

Eksport til CSV

Eksportfunktionen kan eksportere data til kommeseparerede filer. Der er mulighed for at eksportere

  • Loggede FLD værdier uden beregninger
  • Beregnede FLD værdier i beregningstrin efter eget valg. F.eks. QAL2 værdier til brug for parallel måling.
  • Beregnede STA eller LTA værdier (time, dag, måned)

Beregnede værdier kan eksporteres som grønne- eller intervalværdier. Grønne værdier indeholder opstarts- og nedlukningsperioder og bruges ved beregning af afrapportering af masseemissioner (kilo). Intervalværdierne indeholder kun driftsperioder og kan holdes op imod grænseværdier.

Alle eksporterede værdier kan eksporteres med valideringstekster, som giver et hurtigt overblik over værdiernes tilstand. Det er bl.a. muligt at identificere driftstop, overskridelser, erstattede værdier og meget andet. Bemærk dog at hver værdi kun eksporteres med én status ud fra prioriteret rækkefølge.

Konfigurerbart instrumentbræt

Langt de fleste skærmbilleder i ReportLoq er automatisk sat op ved levering af systemet. Det konfigurerbare instrumentbræt er en undtagelse. Her kan du selv vælge præcist hvilke målte komponenter der skal vises, hvilke beregninger du har brug for, hvilken farve, font og størrelse du har brug for.

Eksemplet viser to linjer som her er kombineret på ét skærmbillede. Vi har udeladt de perifere målinger og har således reduceret mængden af værdier, så tallene til gengæld kan vises med større skrift.

Mulighederne er mange og afhænger helt af hvad du selv synes og har behov for.

Det er muligt at lave alle de konfigurationer du har lyst til.