window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WF9R6K8QFD');

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål2021-02-03T09:04:55+00:00
A grænseværdi2021-01-31T15:26:43+00:00

STA grænseværdi der skal overholdes 100%

Afklaringsskema til konfigurering af ReportLoq – Del 1 – Komponent setup2021-02-11T07:07:10+00:00

Afklaringsskema gennemgang

Del 1:

 • Generelt
 • Komponent setup
Afklaringsskema til konfigurering af ReportLoq – Del 2 – Milømæssig opsætning2021-02-25T14:12:24+00:00

Afklaringsskema gennemgang

Del 2:

 • Miljø krav setup
 • Rapporter
Afskæring – Hvordan afskæres FLD?2021-02-05T08:06:37+00:00

EN17255
Der bliver lavet en optælling og afskæring af målinger udenfor målerinterval for alle målte komponenter. Herved udlignes forskellen mellem komponenter målt via BUS og 4-20mA.
I henhold til EN17255-7.3 må man afskærer FLD ved max målerinterval (over niveauet for måleområdet). Afskæring skal flages men ikke optælles i afskæringsrapport. Afskæring grundet målerinterval visualiseres i optællingsrapporten
Eksempel:
– AMS benytter et måleinterval der hedder 0-200.
– Afskæring er 200.
– AMS værdi er 210.
– FLD bliver i ReportLoq defineret som 200
FLD bliver optalt i optællingsrapporten men skal ikke optælles på afskæringsrapport. Hvis afskæring havde været mindre end måleintervallet, skulle den have været optalt på afskæringsrapport og ikke i optællingsrapport.

Classic
FLD afskæres i henhold til afskæringsniveau, og visualiseres i afskæringsrapport.
Eksempel:
– AMS benytter et måleinterval der hedder 0-200.
– Afskæring er 200.
– AMS værdi er 210.
– FLD bliver i ReportLoq defineret som 200
FLD bliver optalt i afskæringsrapport.

AMS2021-01-31T15:27:04+00:00

Automatisk Målende System. Målesystem, som ejes og drives af anlægget og som benyttes til miljørapportering.

Asterisk2021-01-31T15:29:09+00:00

Alle værdier har en Asteriks tilknyttet, som uddyber hvorledes værdien tolkes i ReportLoq.

Asterisk er listet i prioriteret rækkefølge.

FLD (First Level Data):

T = Test data

P = Anlæg ikke aktiv

S = Anlæg stoppet

D= AMS Forkastet (Plexer…)

C = AMS i Vedligehold

M = AMS i fejl

R = Erstatningsværdi

V = Valid

STA (Short Time Average):

EN = Miljørapportering ikke relevant

VR = Erstatningsværdi

NV = Ikke Valid

VA = Valid men overskredet

VP = Valide data med sekundær erstatning

VD = Valide data

LTA (Long Time Average):

EN = Miljørapportering ikke relevant

VR = Erstatningsværdi

NV = Ikke Valid

VA = Valid men overskredet

VP = Valide data med sekundær erstatning

VD = Valide data

B grænseværdi2021-01-31T15:26:38+00:00

STA grænseværdi der skal overholdes typisk 95/97% af tiden på årsbasis.

CEMS – Hvad er O2_max?2021-02-03T08:55:16+00:00

For at sikre at K_O2  faktoren ikke kan blive højere end 2,5, bliver O2 der indgår i referenceformlen begrænset til O2_max. Hvis O2 ikke bliver begrænset, kan K_O2 nærme sig et uendeligt tal, og derved ødelægge de korrigerede værdier hvor K_O2 indgår.

CEMS – Hvad viser kolonnerne?2021-06-15T11:59:25+00:00

På CEMS billedet vises følgende kolonner.

Råværdi.
Visualisere rå signal til ReportLoq, typisk er det samme værdi, som kan aflæses på AMS.

QAL3-kalibreret værdi.
Rå værdi påtrykt QAL3 A & B værdier (QAL3 = Råværdi x QAL3B + QAL3A).

QAL2-kalibreret værdi.
QAL3 værdi påtrykt QAL2 A & B værdier (QAL2 = QAL3 x QAL2B + QAL2A).

Korrektion.
Lister hvilke korrektionsfaktorer den pågældende komponent påtrykkes for at opnå referencetilstand. korrektionsfaktorernes værdi er listet nederst til venstre på CEMS billedet i afsnit “korrektionsfaktorer”.

Korrigeret værdi.
QAL2 værdi påtrykt korrektioner, hvorved komponenten henføres til referencetilstand.

Konf. Interval.
Konfidensinterval der benyttes til at validere miljøværdier.

Kvalitetssikret værdi.
Korrigeret værdi fratrukken konfidensinterval, dog kan værdien ikke blive mindre end 0. Værdien hedder også valideret værdi.
kalitetssikret værdi = korrigeret værdi – konfidensinterval.

Valid.
Grøn flue ben = Signalet er godt og kan bruges i efterfølgende aggregeringer.
Rød = Signalet er ikke godt og forkastes i efterfølgende aggregeringer.
Hvis muse markøren holdes henover valid iconet, vil der komme en detaljeret pop-up, der viser hvilke signaler, der kan validrere komponenten.

xx min. gns.
Aggregeret STA. Typisk 30/60 minutters STA værdi.

x Dag gns. / Måneds gns. / Års gns.
Aggregeret LTA baseret på STA

CEMS – Hvordan kan man kontroller beregning af FLD data?2021-02-03T08:55:33+00:00

Der er 2 måder at efterkontrollere FLD beregninger

Metode 1.
Aktivere knappen vis beregninger.

Metode 2.
Aktivere den korrigeret værdi for den komponent der skal efterkontrolleres med musen.

CEMS – Information2022-03-25T08:17:56+00:00

Generel info for den viste linje.
– Linje: Linje navn
– Sidst opdateret: Hvornår er der sidst hentet FLD data
– Forsinkelse: Hvor gamle er de viste FLD data

CEMS – Konstanter2021-06-15T12:41:41+00:00

O2_ref
Ilt reference der benyttes i forbindelse med korrektionsfaktor for K_O2 i henhold til miljøgodkendelsen

O2_max
Maksimum O2 værdi der tillades i forbindelse med korrektionsfaktor for K_O2, herved sikres det at K_O2 faktoren ikke bliver størrere end 2,5

CEMS – Korrektionsfaktorer2021-06-15T12:20:20+00:00

K_P:
Faktor der benyttes til at omregne til tryk referencetilstand (1013 hPa)
Formel: K_P = 1013/P_act
Eksempel: Øget tryk medfører lavere K_P

K_T
Faktor der benyttes til at omregne til Temperatur referencetilstand (0°C)
Formel: (273+T_act)/273
Eksempel: Øget temperatur medfører størrere K_T

K_H2O
Faktor der benyttes til at omregne til Tør referencetilstand (0 Vol. % H2O)
Formel: 100/(100 – H2O_act)
Eksempel: Øget H2O medfører størrere K_H2O

K_O2
Faktor der benyttes til at omregne til O2 referencetilstand
Formel: (21-O2_ref)/(21-O2)
Eksempel: Øget O2 indhold medfører størrere K_O2

CEMS – Signaturforklaring2022-11-02T14:39:20+00:00

Værdien er rapporteringsmæssig irrelevant
Værdien anvendes ikke til evaluering imod grænseværdier

Værdien overholder grænseværdien
Værdien ser ikke ud til at overskride grænseværdierne som tilhører STA/LTA intervallet. Drift kan derfor fortsættes uden at risikere miljømæssige overskridelser.

Værdien formodes at overskride en grænseværdi
33% inde i intervallet beregnes resten af intervallet. For en timeværdi på 60 minutter betyder det, at ReportLoq efter 20 minutter estimerer emissionsværdien som timen ender med. Estimatet er baseret på de seneste værdier i intervallet. Hvis estimatet overskrider en af grænseværdierne for intervallet markeres værdien.

Classic2021-01-29T08:16:44+00:00

Classic henviser til ReportLoq versionen inden EN17255 blev implementeret.

Historie: Den længe ventede norm for miljørapporteringssystemer EN17255-1 blev vedtaget i 2019. Før frigivelse af normen, fandtes der kun anbefalinger for miljørapportering. Det har derfor været svært entydigt at stadfæste hvorledes data skulle valideres og beregnes. Det har medført, at hver enkel leverandør har lavet fortolkninger, ud fra egne erfaringer, dog med støtte i tilgængelige metode blade (ReportLoq “Classic”). Resultatet har ikke været tilfredsstillende for hverken leverandør, slutbruger eller miljøinstans.

I ReportLoq er der brugt meget tid på at udvikle og kvalitetssikre opfyldelse af den nye norm, og det er Olicem’s anbefaling, at ”Classic” kunder ændrer miljørapporteringen til at følge EN 17255:2019. Der er allerede nu henvisninger i gældende metodeblade, og typisk vil der i forbindelse med en revurdering af et værks miljøgodkendelse blive henvist til EN 17255.

CO2 – CO2 vol. % afviger meget i forhold til aktuel CO2 vol.% på CEMS billedet2021-01-29T10:25:52+00:00

Hvis CO2 sammenlignes med en anden CO2 beregnet under en anden O2 reference, vil CO2 niveauet afvige betragteligt.

CO2 – Hvilken erstatningsværdi skal der anvendes til perifer H2O?2021-01-31T15:28:40+00:00

Som erstatningsværdi for H2O anvendes 0 volumen pct. eller den lavest mulige volumen pct. for anlægget (I henhold til BEK 1412 af 21/12/2012 §3).

CO2 – Hvilken erstatningsværdi skal der anvendes til perifer O2?2021-01-31T15:28:34+00:00

Som erstatningsværdi for O2 anvendes 3 volumen pct. eller den lavest mulige volumen pct. for anlægget (I henhold til BEK 1412 af 21/12/2012 §3).

CO2 – Hvilken erstatningsværdi skal der anvendes til perifer Temperatur?2021-01-31T15:28:51+00:00

Som erstatningsværdi for temperatur anvendes den lavest mulige røggastemperatur for anlægget i °C (I henhold til BEK 1412 af 21/12/2012 §3).

CO2 – Hvilken erstatningsværdi skal der anvendes til perifer Tryk?2021-01-31T15:28:44+00:00

Som erstatningsværdi for tryk anvendes 1063 hPa (I henhold til BEK 1412 af 21/12/2012 §3).

CO2 – Hvordan anvendes erstatningsværdier på primær AMS?2021-01-31T15:51:48+00:00

EN 17255 & Classic
Historiske erstatningsværdier er i løbet af året højeste måling en uge tilbage (som foreskrevet til NOx beregninger iht. BEK nr. 723 af 24/06/2011), og ved årets udgang et gennemsnit af valide intervaller plus to gange målerens standardafvigelse iht. 601/2012 Artikel 45.

CO2 – Hvordan benyttes CO2 Vol. % til beregning af masse [kg]?2021-01-31T15:29:30+00:00

CO2 Vol.% omregnes til mg/Nm3 ved at benytte molvægt 44,009 taget fra http://www.kayelaby.npl.co.uk/chemistry/3_1/3_1_2.html hvorefter den multipliceres med flow på STA niveau

Derved bliver udregningen: CO2 Vol.% * Molvægt * Flow Nm3/h * 0,001 * 0,001 = [kg]

Ovenstående oplysninger om molvægt kan findes under Virksomhedsinfo

CO2 – Hvorfor er referencetilstanden sat til 0 % O22021-01-31T15:26:25+00:00

O2 referencen er sat til 0 % i henhold til BEK 1412 af 21/12/2012 §4. Reference tilstanden kan dog ændres, da det ikke vil påvirke den beregnede udledte mængde, eftersom O2 udligner sig når der multipliceres med flow.

DAHS2021-01-29T08:20:13+00:00

Data Acquisition and Handling System Henviser til miljørapporteringssystemet som i dette tilfælde er ReportLoq og det hardware der er anvendt hertil.

Dataopsamling via OPC UA2021-03-02T11:05:50+00:00

OPC UA forbindelse

Denne video viser hvordan ReportLoq forbindes til en OPC UA server, og hvordan data indlæses fra og sendes til OPC serveren.

Videoen viser også hvordan værdierne kan verificeres og hvordan de indtastede nodeværdier efterfølgende kan verificeres i ReportLoq

ELV2021-01-29T10:15:19+00:00

Miljø grænse værdi

Emissionsværdi2021-01-29T09:46:22+00:00

Aktuel udledning i referencetilstand fratrukken konfidensinterval.

 • Benyttes til kontrol af grænseværdier.
EN 172552021-01-31T15:27:14+00:00

I ReportLoq er der brugt meget tid på at udvikle og kvalitetssikre opfyldelse af den nye norm, og det er Olicem’s anbefaling, at ”Classic” kunder ændrer miljørapporteringen til at følge EN 17255:2019. Der er allerede nu henvisninger i gældende metodeblade, og typisk vil der i forbindelse med en revurdering af et værks miljøgodkendelse blive henvist til EN 17255.

FLD2021-01-29T08:20:58+00:00

First Level Data
De loggede data. I ReportLoq logges data med faste intervaller. Kan indstilles mellem hvert 10. og 60. sekund. Til emissionsrapportering der krav om logning hvert 10. sekund.

Forkastet dage2021-06-11T12:06:34+00:00

Forkastet dage forekommer, hvis antallet af goodfactor overskridelser på en dag overskrider grænsen (typisk 3 eller 5). Antal dage der forkastes opgøres i  overskridelses rapporten.

Goodfactor2021-06-14T05:21:06+00:00

STA skal typisk have 66,67% valide FLD værdier, for at
– den kan benyttes til kontrol af miljø krav
– den kan indgå i LTA beregning
FLD værdi er valid hvis den er repræsentativ for røggas sammensætningen. AMS kan derfor ikke være i fejl eller vedligehold.

Grøn værdi2022-04-27T15:16:18+00:00

Aktuel udledning i referencetilstand uden fratrækning af konfidensinterval.

 • Benyttes til beregning af masser [kg]
 • Inkluderer værdier målt under drift, opkørsel og nedkørsel
Hvad er gyldige kalibreringsintervaller, og hvordan opgøres de?2021-08-27T06:10:23+00:00

Opgørelse af gyldige kalibreringsintervaller tager sit udgangspunkt i EN 14181:2014 (6.5), hvor det beskrives, at timemiddelværdier skal ligge indenfor det interval hvor AMS måleren er testet. Hvis du er begyndt at få overskridelser af kalibreringsintervallet, betyder det at: Det enten et tegn på at måleren ikke måler rigtigt, eller at anlæggets drift har ændret sig.

Hvis måleren ikke måler korrekt bør dette naturligvis rettes op. Evt. ved at servicere måleren. Hvis der udføres AST må kalibreringsintervallet i ReportLoq udvides jævnfør AST rapporten. Dette kan i nogle tilfælde løse problemet.

Hvis anlæggets drift har ændret sig så meget, at det er begyndt at give overskridelser af kalibreringsintervallet, resulterer det ofte i en ny QAL2. Her vil måleren på ny blive testet under anlæggets nye driftssituation. Når resultatet af testen indtastes i ReportLoq sammen med det nye og større kalibreringsinterval, vil ReportLoq tage højde for udvidelsen. Dette kan også i nogle tilfælde løse problemet.

For mere information om emnet se artiklen: Gyldigt kalibreringsinterval

Hvad er kriteriet for at miljøvilkår kontrolleres?2021-01-31T15:51:02+00:00

EN 17255
66% af intervallet skal være miljørapportering aktiv.

Classic
Hele intervallet (typisk 30 eller 60 minuts interval) skal være i miljørapportering aktiv.

Hvilken referencetilstand anvendes?2021-01-31T15:43:48+00:00

EN 17255 & Classic
Referencetilstanden kan ses under Virksomhedsinfo. Typisk beregnes STA værdier ved 273,15 K, 1013 hPa, 0 % H2O og ved 0 % O2

Hvordan beregnes månedsværdier LTA?2021-01-31T15:48:01+00:00

EN 17255
Beregnes på baggrund af STA værdi for f.eks. 30 eller 60 min.

Classic
Beregnes på baggrund af LTA værdi for døgn.

Hvordan beregnes STA værdier?2021-01-31T15:49:55+00:00

EN 17255
Efter QAL2 korrektion aggregeres FLD værdierne til STA værdier. Efterfølgende beregninger (referencetilstand, validering) foretages på STA værdier.

Classic
Alle beregninger fra rå-værdi til kvalitetssikret værdi udføres på FLD værdier.

Hvornår benyttes der erstatningsværdi på perifer AMS?2021-01-31T15:29:01+00:00

I tilfælde af vedligehold eller fejl anvendes der konstanter som FLD erstatningsværdi for O2, H2O, Temperatur & Tryk. Benyttede konstanter er listet under virksomhedsinfo.

Hvornår benyttes der erstatningsværdi på primær AMS?2021-01-31T15:50:21+00:00

EN 17255
Emisionsværdi: Det er ikke muligt for primære målinger at benytte erstatningsværdier grundet AMS i vedligehold. Vedligehold tæller som udetid.

Grønne værdier: Historiske erstatningsværdier er i løbet af året højeste måling en uge tilbage (som foreskrevet til NOx beregninger iht. BEK nr. 723 af 24/06/2011)

Classic
Emisionsværdi: Der er mulighed for at benytte erstatningsværdier ved AMS i vedligehold.

Grønne værdier: Historiske erstatningsværdier er i løbet af året højeste måling en uge tilbage (som foreskrevet til NOx beregninger iht. BEK nr. 723 af 24/06/2011)

Hvornår beregnes måneds LTA værdi?2021-01-31T15:49:18+00:00

EN 17255
Hvis ovnen minimum har været 10% aktiv i LTA perioden beregnes måneds LTA.

Classic
Alle valide døgn LTA benyttes til beregning af måneds LTA

Hvornår udføres der masseberegninger til afgift?2021-01-31T15:48:45+00:00

EN 17255
Beregnes kun på baggrund af ovn status: op/nedkørsel + drift.

Classic
Mulighed for at benytte EBK signal til bestemmelse af, om beregning af masse er relevant

Indebærer det ny rapport ved konvertering fra classic til EN 17255?2021-01-31T15:47:20+00:00

Der bliver tilføjet en ny optællingsrapport som viser tendenser samt en start/stop rapport som viser anlæggets driftsstatus for året.

Detaljer
Mere om: Interval, optælling
Mere om: Driftstid, Start/Stop

Installation af ReportLoq i Windows2021-02-03T09:04:24+00:00

Installationsguide til ReportLoq

Se hvordan:

 • ReportLoq installeres i Windows
 • ReportLoq prøvelicensen aktiveres
 • Konfigurationsfilen med miljøopsætninger indlæses
 • Test-værdier kan genereres i ReportLoq
Kalibreringsinterval2021-06-11T12:09:42+00:00

I forbindelse med SRM defineres der et gyldigt kalibreringsinterval, som dækker et veldefineret område (fra nulpunktet til lidt over de højeste resultater fra parallelmålingen). AMS-signaler, der ligger udenfor det gyldige kalibreringsinterval, er valide og skal rapporteres, men der stilles krav om en fornyet QAL2 såfremt AMS i længere tid er uden for det gyldige kalibreringsinterval.

LTA2021-02-03T09:47:59+00:00

Long Term Average gennemsnitsværdier på en dag eller mere. Er i ReportLoq 1 dag eller 1 måned.

Sigma (σ0)2021-01-29T10:20:37+00:00

σ0 = AMS kvalitetskravet multipliceret med 1,96.

SRM2021-01-31T15:26:54+00:00

Målinger der udføres parallelt med AMS. Parallelmålinger udføres af et akkrediteret
målefirma efter standardiserede reference metoder.

STA2021-01-31T15:26:48+00:00

Short Term Average Gennemsnitsværdier mellem 1 og 60 minutter.

Virksomhedsinfo – Overstyring af standard forkastede timer og dage for komponenter med grænseværdier2021-09-08T10:49:28+00:00

Kriterierne for om der skal kontrolleres for udetid på de enkelte komponenter er at.

 • Der kontrolleres for grænseværdier
  og
 • “Værdier forkastes, hvis ovnen er ude af drift” = Ja

eller

 • “Overstyring af standard forkastede timer og dage for komponenter med grænseværdier” = Ja
  og
 • “Værdier forkastes, hvis ovnen er ude af drift” = Ja
Go to Top