Vægtede konfidensintervaller

Flere typer brændstof

Mange anlæg benytter i dag flere brændselstyper. Omstillingen fra fossile brændstoffer til grønne biobrændsler kan betyde, at anlægget har forskellige grænseværdier for hver brændselstype, anlægget anvender. Hvis mere end én type brændsel anvendes i samme ovnline, betyder det, at grænseværdierne for hver brændselstype bliver vægtet i forhold til, hvor meget brændsel der indfyres af hver type. Konfidensintervallet er defineret som en procentsats af den daglige grænseværdi og er således også afhængig af den indfyrede brændselsmængde. Dette kaldes vægtede konfidensintervaller.

ReportLoq understøtter vægtede konfidensintervaller efter samme opskrift som vægtede grænseværdier. Har du krav om vægtede konfidensintervaller, eller vil du bare gerne vide mere, så læs videre.

95% konfindensintervallet er i MEL-16 beskrevet som den værdi, der må fratrækkes middelværdier inden miljørapportering til myndighederne. Konfidensintervallet beregnes af myndighederne og opgøres i miljøgodkendelsen af værket. Et evt. krav om vægtede konfidensintervaller vil være at finde i samme miljøgodkendelse.

Beregning af det vægtede konfidensinterval

Vægtningen af konfidensintervallet sker ved at vægte to forskellige konfidensintervaller (KI) mod hinanden sammenholdt med produktionen (MW) for den brændselstype, som konfidensintervallet hører til.

Et eksempel på formlen kunne ved en blanding af biogas og olie se således ud:

Vægtet konfindensinterval = (KIbiogas × MWbiogas + KIolie × MWolie) : (MWbiogas + MWolie)

Resultatet er det vægtede konfidensinterval, som skal anvendes i den pågældende STA-periode.

Ekstra dokumentation

Når man anvender mere end én type brændsel, er det ofte set at myndighedene kræver en ekstra rapport som understøttende dokumentationen ved afrapportering. Rapporten, som viser mængden af indfyret MW for brændselstyperne og det beregnede konfidensinterval, vil her være behjælpelig og er som standard inkluderet i ReportLoq.

Undgå overskridelser

ReportLoq anvender beregningen af det vægtede konfidensinterval, som et input parameter til algoritmen, der forudsiger overskridelser af timeværdien. I beregnigen anvendes den seneste drift på anlægget til at forudsige emissionsværdien i kombination med en fremskrivning af den vægtede grænseværdi og det vægtede konfidensinterval. Resultatet er, at operatøren kan forudsige om der er en overskridelse på vej, og dermed har mulighed for at rette op på forbrændingen inden overskridelsen er en realitet.

Del dette opslag